Regulamin

REGULAMIN PORTALU AUTOLIBRE.PL


1. TERMINY UŻYTE PONIŻSZYM REGULAMINIE.
2. WSTĘP DO REGULAMINU, CELE PLATFORMY I DARMOWY DOSTĘP.
3. UŻYTKOWNICY PLATFORMY AUTOLIBRE.PL ORAZ JEJ UŻYTKOWANIE.
4. WYSTAWIANIE OGŁOSZEŃ.
5. PROMOWANIE OGŁOSZEŃ.
6. SUBDOMENY I KONTA KOMISÓW SAMOCHODOWYCH.
7. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ, POLITYKA COOKIES.
8. KONTAKT Z WŁAŚCICIELEM PORTALU ORAZ REKLAMACJE.
9. ZASTRZEŻENIA I GWARANCJE.1. TERMINY UŻYTE W PONIŻSZYM REGULAMINIE:

PLATFORMA / PLATFORMA AUTOLIBRE.PL – CAŁKOWITA TREŚĆ UDOSTĘPNIONA POPRZEZ  DOMENĘ AUTOLIBRE.PL.

UŻYTKOWNIK – OSOBA W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ODCZYTUJĄCA BĄDŹ TEŻ WPISUJĄCA JAKIEKOLWIEK INFORMACJE I TREŚCI ZA POŚREDNICTWEM DOMENY AUTOLIBRE.PL.

REGULAMIN – TREŚĆ ZASAD KTÓRYCH PRZESTRZEGANIE WYMAGANE JEST PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY AUTOLIBRE.PL, DOSTĘPNA POD ADRESEM HTTPS://AUTOLIBRE.PL/STRONA/REGULAMIN.

WŁAŚCICIEL PLATFORMY / WŁAŚCICIEL AUTOLIBRE.PL – OSOBA BĘDĄCA W POSIADANIU DOMENY AUTOLIBRE.PL ORAZ UDOSTĘPNIANYCH TREŚCI SPOD TEJ DOMENY.

OGŁOSZENIE – ZAMIESZCZONA DOBROWOLNIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA PLATFORMY, NA PLATFORMIE AUTOLIBRE.PL, TREŚĆ ROZUMIANA JAKO ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY.

KONTO UŻYTKOWNIKA – INFORMATYCZNE ROZWIĄZANIE KTÓREGO CELEM JEST IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY DZIAŁAJĄCA NA ZASADZIE ROZRÓŻNIENIA  POPRZEZ ADRES EMAIL BĄDŹ POPRZEZ POŚREDNICTWO LOGOWANIA FACEBOOK.


2. REGULAMIN OKREŚLA ZASADY WYKORZYSTYWANIA PLATFORMY AUTOLIBRE.PL PRZEZ JEJ UŻYTKOWNIKÓW. CELAMI ISTNIENIA PLATFORMY JEST UMOŻLIWIENIE WYSTAWIANIA OGŁOSZEŃ SPRZEDAŻY RÓŻNEGO RODZAJU POJAZDÓW, UMOŻLIWIENIE ZAMIESZCZENIA I ZAŁĄCZANIA ZDJĘĆ DO OGŁOSZEŃ, OGRANICZONE UMOŻLIWIENIE NAWIĄZANIA KONTAKTU Z WYSTAWIAJĄCYM OGŁOSZENIE, STWORZENIA SUBDOMENY KOMISU SAMOCHODOWEGO WRAZ Z KRÓTKĄ PREZENTACJĄ MOGĄCĄ ZAWIERAĆ PLIK GRAFICZNY. DOSTĘP DO PORTALU, WSTAWIANIE OGŁOSZEŃ, SUBDOMENA, ZAŁĄCZANIE ZDJĘĆ, TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA BĄDŹ TEŻ KOMISU SAMOCHODOWEGO JEST BEZPŁATNE. PLATFORMA NIE POBIERA OPŁAT ANI PROWIZJI ZA JAKIEKOLWIEK TRANSAKCJE UŻYTKOWNIKÓW. WŁAŚCICIEL PLATFORMY NIE GWARANTUJE CIĄGŁOŚCI JEJ DZIAŁANIA.


3. UŻYTKOWNIKIEM PORTALU MOŻE BYĆ JEDYNIE OSOBA Z PEŁNĄ ZDOLNOŚCIĄ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH KTÓRA UKOŃCZYŁA 18 LAT. UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZESTRZEGANIA REGULAMINU PLATFORMY AUTOLIBRE.PL, POLSKIEGO PRAWA ORAZ SZEROKO POJĘTEJ NETYKIETY. WŁAŚCICIEL PORTALU NIE WERYFIKUJE TOŻSAMOŚCI UŻYTKOWNIKÓW I NIE ODPOWIADA ZA AUTENTYCZNOŚĆ WPROWADZONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DANYCH DO PORTALU. UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO KORZYSTANIA Z PLATFORMY NIE ZAKŁUCAJĄC JEJ FUNKCJONOWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI UŻYTKUJĄC WOBEC PLATFORMY JAKIEGOKOLWIEK OPROGRAMOWANIA INNEGO NIŻ PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA BĄDŹ JAKICHKOLWIEK URZĄDZEŃ. ZABRANIA SIĘ ZAMIESZCZANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW TREŚCI NIEZGODNYCH Z OPISYWANYM POJAZDEM BĄDŹ KOMISEM SAMOCHODOWYM, TREŚCI NIEZGODNYCH Z POLSKIM PRAWEM ORAZ REGULAMINEM. KAŻDY UŻYTKOWNIK JEST ZOBOWIĄZANY DO ZGŁASZANIA ZAUWAŻONYCH NIEZGODNOŚCI Z REGULAMINEM, PRAWEM LUB NADUŻYĆ, NA ADRES EMAIL: KONTAKT@AUTOLIBRE.PL. PLATFORMA AUTOLIBRE.PL WRAZ Z JEJ TREŚCIAMI, TO JEST, WSZELAKIMI ROZWIĄZANIAMI TECHNICZNYMI, ELEMENTAMI GRAFICZNYMI, TREŚCIĄ KODU PROGRAMISTYCZNEGO W JAKIMKOLWIEK JĘZYKU PROGRAMOWANIA, TREŚCIĄ OGŁOSZEŃ, ZAMIESZCZANYMI ZDJĘCIAMI DO OGŁOSZEŃ ORAZ WSZYSTKIMI TREŚCIAMI DOSTĘPNYMI Z DOMENY AUTOLIBRE.PL PODLEGA OCHRONIE PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ ICH WŁAŚCICIELOM.


4. ZAMIESZCZONE OGŁOSZENIA NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY WG. ART. 71 KODEKSU CYWILNEGO. TREŚĆI ZAMIESZCZANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW OGŁOSZEŃ, NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU ART. 66 KODEKSU CYWILNEGO. NIEDOPUSZCZALNE JEST WYSTAWIANIE WIELU OGŁOSZEŃ DOTYCZĄCYCH FIZYCZNIE JEDNEGO POJAZDU. UŻYTKOWNIK ODPOWIADA ZA TREŚĆ WYSTAWIANYCH PRZEZ SIEBIE OGŁOSZEŃ, A W SZCZEGÓLNOŚCI NIENARUSZALNOŚCI PRAW OSÓB TRZECICH, WŁASNOŚCI I PRAW TREŚCI ZAMIESZCZANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA. ZABRANIA SIĘ UŻYTKOWNIKOWI ZAMIESZCZANIA TREŚCI GRAFICZNYCH ZAWIERAJĄCYCH GRAFICZNE NAWIĄZANIE, LOGO LUB NAZWĘ INNYCH PORTALI INTERNETOWYCH. ZABRANIA SIĘ UMIESZCZANIA TREŚCI GRAFICZNYCH ZAWIERAJĄCYCH DANE KONTAKTOWE, ADRESY WWW LUB JAKIEKOLWIEK I KOGOKOLWIEK DANE OSOBOWE. ZABRANIA SIĘ UMIESZCZANIA W TREŚCIACH GRAFICZNYCH JAKICHKOLWIEK WIZERUNKÓW TWARZY. UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO USUNIĘCIA OGŁOSZENIA W PRZYPADKU DEZAKTUALIZACJI ZAPROSZENIA DO ZAWARCIA UMOWY. PRZEDAWNIONE OGŁOSZENIA MOGĄ BYĆ DOWOLNIE WZNAWIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA OKRES WYZNACZONY PRZEZ WŁAŚCICIELA PLATFORMY.


5. PROMOWANIE I JAKIEKOLWIEK WYRÓŻNIANIE OGŁOSZEŃ JEST BEZPŁATNE I ZASTRZEŻONE JEDYNIE DLA WŁAŚCICIELA PLATFORMY LUB JEJ ADMINISTRATORA. UŻYTKOWNIK PLATFORMY NIE MA MOŻLIWOŚCI WYRÓŻNIANIA I PROMOWANIA OGŁOSZEŃ. UŻYTKOWNIK MA PRAWO POPROSIĆ WŁAŚCICIELA LUB ADMINISTRATORA PLATFORMY AUTOLIBRE.PL DO NADANIA PROMOWANIA/WYRÓŻNIENIA JEGO OGŁOSZENIA POPRZEZ EMAIL: KONTAKT@AUTOLIBRE.PL. WŁAŚCICIEL LUB ADMINISTRATOR PLATFORMY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ NADANIA PROMOWANIA  NA WYBRANE PRZEZ SIEBIE OGŁOSZENIA ORAZ ODMAWIANIA NA PROŚBY O PROMOWANIE BEZ PODANIA JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY. ADMINISTRATOR LUB WŁAŚCICIEL PLATFORMY AUTOLIBRE.PL ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO NIEODPOWIADANIA NA KORESPONDENCJĘ DOT. PRÓŚB O PROMOWANIE.


6. KORZYSTANIE Z KONT DLA KOMISÓW SAMOCHODOWYCH ORAZ NADAWANIE SUBDOMEN JEST BEZPŁATNE. ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ, TREŚCI PREZENTACJI KOMISU SAMOCHODOWEGO NA SUBDOMENIE ORAZ WSZELAKICH TREŚCI ZAMIESZCZANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA KONTA KOMISU SAMOCHODOWEGO ODBYWA SIĘ NA ZASADACH OPISANYCH W PUNKCIE 4 REGULAMINU PLATFORMY AUTOLIBRE.PL.


7. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW KORZYSTAJĄCYCH PORTALU AUTOLIBRE.PL PRZETWARZANE SĄ PRZEZ JEJ ADMINISTRATORA W CELU REALIZACJI CELÓW DZIAŁANIA PORTALU OPISANCYH W PUNKCIE 2. ADMINISTRATOREM BAZY DANYCH OSOBOWYCH, W ROZUMIENIU ZAPISÓW USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH JEST MICHAŁ WALASIK ZAM. ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI UL.SIKORSKIEGO 22. BAZA DANYCH ZGŁOSZONA JEST GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANCYH OSOBOWYCH DO SPISU BAZ DANCYH OSOBOWYCH ORAZ JEJ ADMINISTRATORÓW. UŻYTKOWNICY MOGĄ ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY AUTOLIBRE.PL DOBROWOLNIE  UDOSTĘPNIAĆ SWOJE DANE OSOBOWE W CELU UMOŻLIWIENIA KONTAKTU POPRZEZ DOBROWOLNE ZAMIESZCZENIE OGŁOSZENIA. UŻYTKOWNIK MA NIEOGRANICZONĄ MOŻLIWOŚĆ DODAWANIA/USUWANIA/EDYTOWANIA OGŁOSZEŃ ORAZ MODYFIKACJI/ USUWANIA/DODAWANIA DANYCH OSOBOWYCH KTÓRE ZAMIEŚCIŁ POPRZEZ ZAKŁADKĘ „MOJE KONTO” NA PLATFORMIE. UŻYTKOWNIK MA PRAWO DO RZĄDANIA ZAPRZESTANIA PRZETWARZANIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH ZGŁASZAJĄC TO POPRZEZ EMAIL: KONTAKT@AUTOLIBRE.PL. PONOWNE ZAMIESZCZENIE DANYCH OSOBOWYCH NA PLATFORMIE AUTOLIBRE.PL PRZEZ UŻYTKOWNIKA, TRAKTOWANE JEST JAKO COFNIĘCIE RZĄDANIA ZAPRZESTANIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.


W PLATFORMIE AUTOLIBRE.PL WPROWADZONO POLITYKĘ PRYWATNOŚCI KTÓRA JEST TAKŻE CZĘŚCIĄ REGULAMINU TEJ PLATFORMY. POLITYKA PRYWATNOŚCI MA NA CELU REALIZACJĘ POSTANOWIEŃ USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIE PRYWATNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY AUTOLIBRE.PL. SERWIS OGRANICZA WYKORZYSTANIE I ZBIERANIE INFORMACJI O UŻYTKOWNIKACH DO NIEZBĘDNEGO MINIMUM WYMAGANEGO DO UMOŻLIWIENIA UŻYTKOWNIKOM KORZYSTANIA Z PLATFORMY AUTOLIBRE.PL. PLATFORMA AUTOLIBRE.PL ZAPEWNIA UŻYTKOWNIKOM REALIZACJĘ UPRAWNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. UŻYTKOWNIK MA PRAWO WGLĄDU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRAWO DO ICH POPRAWIANIA I ŻĄDANIA ICH USUNIĘCIA. WŁAŚCICIEL AUTOLIBRE.PL DEKLARUJE: ZAMIAR PODEJMOWANIA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ NIEZBĘDNYCH DLA OCHRONY PRAW I USPRAWIEDLIWIONYCH INTERESÓW JEDNOSTKI ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM DANYCH OSOBOWYCH; ZAMIAR STAŁEGO PODNOSZENIA ŚWIADOMOŚCI ORAZ KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW ADMINISTRATORA DANYCH, KTÓRZY PRZETWARZAJĄ DANE OSOBOWE, SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA TYCH DANYCH; ZAMIAR TRAKTOWANIA OBOWIĄZKÓW OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZY PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH JAKO NALEŻĄCYCH DO KATEGORII PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW PRACOWNICZYCH ORAZ STANOWCZEGO EGZEKWOWANIA ICH WYKONANIA PRZEZ ZATRUDNIONE OSOBY; ZAMIAR PODEJMOWANIA W NIEZBĘDNYM ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POWOŁANYMI DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. 


W RAZIE WYKRYCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB ZAGROŻEŃ POWODOWANYCH PRZEZ OSOBY NARUSZAJĄCE PRZEPISY POLSKIEGO PRAWA I WSZELAKICH REGULACJI OBOWIĄZUJĄCYCH W SERWISIE, WSPÓŁPRACUJEMY Z POLICJĄ, PROKURATURĄ, SĄDAMI I INNYMI INSYTUCJAMI MAJĄCYMI UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA STOSOWNYCH POSTĘPOWAŃ, W CELU DOPROWADZENIA DO SYTUACJI ZGODNEJ Z PRAWEM, W TYM POMOCY W CZYNNOŚCIACH TYCH INSTYTUCJI WOBEC OSÓB DOPUSZCZAJĄCYCH SIĘ PRZESTĘPSTW I WYKROCZEŃ W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA KARNEGO, KARNO-SKARBOWEGO CZY WYKROCZEŃ.


WYKORZYSTYWANIE ADRESÓW IP UŻYTKOWNIKÓW SŁUŻY JEDYNIE DIAGNOZOWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z PRACĄ SERWERA, ANALIZĄ NARUSZEŃ BEZPIECZEŃSTWA ORAZ W ZARZĄDZANIU SERWISEM. INFORMACJE TE W ŻADEN SPOSÓB NIE SĄ ŁĄCZONE Z DANYMI OSOBOWYMI UŻYTKOWNIKÓW. WYJĄTKOWO SERWIS WYKORZYSTUJE PLIKI „COOKIES", KTÓRE UŁATWIAJĄ KORZYSTANIE Z JEJ ZASOBÓW. „COOKIES" ZAWIERAJĄ UŻYTECZNE INFORMACJE I SĄ PRZECHOWYWANE NA KOMPUTERZE UŻYTKOWNIKA - NASZ SERWER MOŻE JE ODCZYTAĆ PRZY PONOWNYM POŁĄCZENIU SIĘ Z TYM KOMPUTEREM. ZAPISYWANE „COOKIES” SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE W CELU UTRZYMANIA SESJI UŻYTKOWNIKA (PO ZALOGOWANIU), DZIĘKI KTÓREJ UŻYTKOWNIK NIE MUSI NA KAŻDEJ STRONIE WPISYWAĆ NAZWY UŻYTKOWNIKA I HASŁA, TWORZENIA STATYSTYK OGLĄDALNOŚCI DLA NASZYCH PARTNERÓW TREŚCIOWYCH I REKLAMODAWCÓW, PREZENTACJI REKLAM INTERNETOWYCH O TREŚCI NAJBARDZIEJ ZBLIŻONEJ DO ZAINTERESOWAŃ UŻYTKOWNIKA ORAZ TWORZENIA ANKIET INTERNETOWYCH I ZABEZPIECZANIA ICH PRZED WIELOKROTNYM GŁOSOWANIEM PRZEZ TE SAME OSOBY. PLIKI TE NIE GROMADZĄ DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA, NIE ZMIENIAJĄ KONFIGURACJI JEGO KOMPUTERA, NIE SŁUŻĄ DO INSTALOWANIA BĄDŹ DEINSTALACJI JAKICHKOLWIEK PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH, WIRUSÓW LUB TROJANÓW, NIE INGERUJĄ W INTEGRALNOŚĆ SYSTEMU BĄDŹ DANYCH UŻYTKOWNIKA, NIE SĄ PRZETWARZANIE PRZEZ INNE SERWISY INTERNETOWE I MOGĄ BYĆ W KAŻDYM MOMENCIE USUNIĘTE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. WYŁĄCZENIE INFORMACJI „COOKIES" W PRZEGLĄDARCE NIE POZBAWIA UŻYTKOWNIKA DOSTĘPU DO ZASOBÓW SERWISU.


INFORMACJE KONTAKTOWE UŻYTKOWNIKÓW SĄ WYKORZYSTYWANE WYŁĄCZNIE DO NAWIĄZYWANIA Z NIMI KONTAKTU, KIEDY JEST TO KONIECZNE (NP. W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA). NIEMNIEJ SERWIS ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WYSYŁANIA UŻYTKOWNIKOM NIEZAPOWIEDZIANYCH WIADOMOŚCI. WŚRÓD WIADOMOŚCI TYCH WSKAZAĆ NALEŻY: INFORMACJE ODNOSZĄCE SIĘ BEZPOŚREDNIO DO FUNKCJONOWANIA SERWISU (NP. ZMIANY W FUNKCJONOWANIU LUB ZMIANY REGULAMINU) BĄDŹ TEŻ TREŚCI REKLAMOWE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ KOMERCYJNĄ SERWISU. ADMINISTRATOR SERWISU BĘDZIE SIĘ KONTAKTOWAŁ Z UŻYTKOWNIKAMI ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTORNICZNEJ ORAZ POPRZEZ ZAMIESZCZANIE INFORMACJI W SERWISIE.


8. UŻYTKOWNICY SERWISU MAJĄ MOŻLIWOŚĆ BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU MAILOWEGO Z PRACOWNIKAMI SERWISU POPRZEZ POCZTĘ ELEKTRONICZNĄ. UŻYTKOWNICY, KTÓRZY MAJĄ PYTANIA DOTYCZĄCE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI, PRAKTYK DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH STOSOWANYCH W SERWISIE, ALBO PRAGNĄ DOKONAĆ WGLĄDU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH POPRAWIĆ JE LUB USUNĄĆ, PROSZENI SĄ O WYSŁANIE ODPOWIEDNIEJ INFORMACJI NA ADRES: KONTAKT@AUTOLIBRE.PL.


9. WŁAŚCICIEL PLATFORMY NIE GWARANTUJE CIĄGŁOŚCI JEJ DZIAŁANIA. WŁAŚCICIEL ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO USUWANIA OGŁOSZEŃ I KONT UŻYTKOWNIKÓW BEZ PODANIA PRZYCZYNY. WŁAŚCICIEL ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY REGULAMINU. ZMIANY REGULAMINU JAK I SAM REGULAMIN JEST UWAŻANY ZA ZAAKCEPTOWANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRZY KAŻDORAZOWYM UŻYTKOWANIU PLATFORMY AUTOLIBRE.PL. REKLAMACJE I ZASTRZEŻENIA MOŻNA SKŁADAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ POD ADRESEM KONTAKT@AUTOLIBRE.PL. WSZYSTKIE ZGŁOSZENIA I REKLAMACJE SĄ ROZPATRYWANE W CIĄGU 30 DNI OD ICH OTRZYMANIA. KAŻDE ZGŁOSZENIE CZY REKLAMACJA MUSI ZAWIERAĆ IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES ZAMIESZKANIA OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ.